Gizlilik Politikası

ÜYELİK VE BİREYSEL KULLANICI ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

 1. TANIMLAR

    İşbu Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan,

Kullanıcı: Üye olmak suretiyle Kısmetim Mobil Uygulaması’nda (“Uygulama”) Danışmanlar tarafından sunulan hizmetlerden ve bu hizmeti verildiği Uygulam platfomundan yararlanan gerçek kişiyi,

Şirket: Websitesi üzerinden, Uygulama’yı, Danışmanlar için elektronik platform olarak sunmakta münhasıran yetkili,  BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 112 PODGORICA, N/A 00000 Montenegro adresinde mukim Kismetim Fal unvanlı elektronik ticaret şirketini, 

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Uygulama’nın üyelik belgesini

Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Uygulama üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı,

Danışman: Uygulama üzerinden, Kullanıcı ile doğrudan temasta bulunan, Kullanıcı’nın sorularını yanıtlayan gerçek kişiyi

ifade eder. 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Uygulama’ya bireysel üye olmak sureti ile Şirket’in Uygulaması üzerinden Danışmanlar tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli yaratmak suretiyle Uygulama’ya üye olur. 


3.2. Kullanıcı, Uygulama hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder.


3.3. Kullanıcı, Uygulama’da yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.


3.4. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.


3.5. Uygulama ile Uygulama’yı Danışman olarak gerçek kişiler, hukuken ve fiilen tamamen birbirinden bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Danışman’dan yorum isterken veya Danışman’a bilgi verirken veya soru sorarken verilen bilgilerde Danışman ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir içerik ve dille, kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz, iletişim kurulamaz, içerik paylaşılamaz. 


3.6. Danışman’ın, Kullanıcı’yla yaptığı iletişimin içeriğinden, Kullanıcı’nın amacına uygunluğundan, yasalara ve genel ahlaka uygunluğundan Danışman münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Danışman ile olan Uygulama üzerinden kurduğu ilişki ve iletişimden ötürü Şirket’e karşı hiçbir iddia ve talepte bulunamaz.


3.7. Kullanıcı Uygulamadan hizmet alırken Şirket tarafından istenmeyen fakat kendisinin beyan ettiği kişisel verilerle ilgili şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


3.7. Danışman, Kullanıcı’ya bilgi ve cevap verirken, yorum yaparken hayal gücünü ve gerçeğe uygun olmayan veya doğruluğu ve bilimselliği teyid edilemeyen bilgiler ve spekülatif duygu ve yorumlarını aktarıyor olabilir. Kullanıcı, Danışman’ın kendisiyle paylaştığı içeriği bu çerçevede dikkate aldığını beyan eder.


3.8.Uygulama, Danışmanların yoğunluk durumuna göre Kullanıcı’nın talep ettiğinden farklı bir Danışman atayabilir.


3.9.Kullanıcı, Uygulama’da reklam, pazarlama faaliyeti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir amaç dışı kullanım, ilan, mesaj veya toplu mesaj işlemi yapamaz.


3.10. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.


3.11. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dahil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.


3.12. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.


3.13. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Uygulama’dan faydalanmayı durdurabilir.


3.14. Şirket Kullanıcnın işbu sözleşmeye ve mevzuata aykırı etttiğini fark ettiğinde hesabını kapatabilir.


3.15.Şirket, Kullanıcı’nın üyelik esnasında veya kullanım esnasında paylaşmış olduğu tüm bilgileri gizli tutar. Bu bilgiler, Uygulama tarafından, Uygulama hizmetlerinin en azami faydayla Kullanıcı’ya sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir.


3.16. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dahil olmak üzere iletişimde bulunabilir.


3.17. Şirket, Uygulama’nın sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Uygulama’nın herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 


3.18. Şirket, Uygulama’nın kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket,  Uygulama’nın verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.


3.19. Şirket, Uygulama üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez.


3.20. İşbu Şartlar çerçevesinde Uygulama’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.


 1. FİKRİ MÜLKİYET 

Uygulama’nın tasarımı ve Uygulama’da yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.


 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Uygulama’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

 1. MÜCBİR SEBEP


Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.


 1. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER


 1. 8.1.Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. 


 1. 8.2.Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.


 1. 8.3.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. 


 1. 8.4.Sekiz maddeden oluşan işbu Sözleşme,  Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 


  GERÇEK KİŞİ ÜYELERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ


  1-AYDINLATMA METNİ

  1. Giriş

  İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatını haiz KISMETİM olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

  ÜYE’nin KISMETİM ile paylaştığı ve paylaşacağı Kişisel Verileri;

  • ÜYE’ye sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi;
  • ÜYE’ye sunulabilecek hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi; veri tabanı oluşturulması, 
  • ÜYE’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek, 
  • ÜYE’ye verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi; 
  • ÜYE’nin talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili ÜYE’ye bilgilendirme yapılması; 
  • ÜYE’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi; 


  1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine ve KVK Kanunu 5/1 uyarınca ilgili kişinin açık rızasının alınması hukuki sebbine dayanarak e-posta, telefon, internet ve formlar dahil olmak üzere elektronik ve fiziki ortamlar üzerinden toplamaktayız.


  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak yukarıda açıklanan amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, grup şirketlerimizle ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşabilmekteyiz.


  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  ÜYE, KISMETİM’a başvurarak kendisiyle ilgili; 

  1. kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  6. kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  8. işlenen verilerin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
  9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

  2- AÇIK RIZA METNİ

  KISMETİM olarak ÜYE’nin kişisel verilerini açık rızanızı almak kaydıyla;

  • ÜYE’nin tercihlerine göre oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan (“ticari elektronik ileti”) haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletilmesi
  • ÜYE’nin pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
  • ÜYE’nin websitesi veya mobil app’i kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi

  amaçlarla işleyebilmekte yurtiçi ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, grup şirketlerimizle ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşabilmekteyiz.

  Beyanname kısmında açık rızanızı vermediğiniz takdirde kişisel verilerinizi bu amaçla işleyemeyeceğiz. Açık rızanızı [email protected] .adresi üzerinden iletişime geçerek istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.


  3- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI METNİ

  KISMETİM (“”KISMETİM veya “biz”) olarak, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (beraber “e-Ticaret Mevzuatı” olarak anılacaktır) uyarınca üyelerimize (“ÜYE” veya “siz”) ticari elektronik ileti gönderebilmek için kullanıcılardan ön onay almamız gerekmektedir. 


  Bu kapsamda, ÜYE’lere ürün ve hizmetlerimize ilişkin genel fırsatları, özel fırsatları, haber ve gelişmeleri sunmak, doğum günleri ve bayramlar gibi özel günlerinizi kutlamak ve kendi ürün ve hizmetlerimizin tanıtımını ve reklamını yapmak amacıyla SMS, otomatik arama, telefon ile arama, sosyal medya platformu ve elektronik reklamcılık ağları, e-mail ve diğer elektronik haberleşme kanalları üzerinden ticari elektronik ileti göndermek istemekteyiz. Bu tür ticari elektronik iletileri ancak onay verdiğiniz takdirde sizlere gönderebileceğiz.


  Ticari elektronik iletilerimizde yer alan “Üyelikten Vazgeçme (Unsubscribe)” bağlantısını tıklayarak veya bizimle [email protected].iletişime geçerek istediğiniz zaman ve ücretsiz olarak ticari iletişimlerimizi almaktan vazgeçebilirsiniz veya üyeliğinizin iptalini talep edebilirsiniz.

Mersin Yazılım Firmaları, Yazılım, websitesi, web, seo, Web Tasarım